Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 
Definities
1 Pro Music Systems: gevestigd te Steenbergen NB en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 51308061 handelend onder de naam Pro Music Systems.
2 Website: de website van Pro Music Systems, te raadplegen via www.promusicsystems.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Pro Music Systems en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Pro Music Systems en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Pro Music Systems zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Pro Music Systems slechts bindend, indien en voor zover deze door Pro Music Systems uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Prijzen en informatie
1 Alle op de Website en in andere van Pro Music Systems afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Pro Music Systems kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Pro Music Systems afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Pro Music Systems kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 
Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Pro Music Systems en het voldoen aan de daarbij door Pro Music Systems gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Pro Music Systems onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Pro Music Systems het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 
Registratie
1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Pro Music Systems is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Pro Music Systems daarvan in kennis te stellen, zodat Pro Music Systems gepaste maatregelen kan nemen.
 
Uitvoering Overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Pro Music Systems is ontvangen, stuurt Pro Music Systems de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Pro Music Systems is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 De levertermijn bedraagt in beginsel 2 tot 5 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Pro Music Systems.
4 Indien Pro Music Systems de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Pro Music Systems raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
7 Pro Music Systems is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 
Herroepingsrecht/retour
1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Pro Music Systems binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.
3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Pro Music Systems te retourneren, dan wel binnen deze termijn Pro Music Systems op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.
Producten kunnen geretourneerd worden aan:
Pro Music Systems
Montenaken 13
4651 JJ te Steenbergen
4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.
5 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 
Betaling
1 Klant dient betalingen aan Pro Music Systems volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Pro Music Systems is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
Garantie en conformiteit
1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Pro Music Systems een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
2 Pro Music Systems staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Pro Music Systems er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
3 Een door Pro Music Systems, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Pro Music Systems daarvan in kennis te stellen.
5 Indien Pro Music Systems de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
 
Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Pro Music Systems, dan kan hij bij Pro Music Systems telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Pro Music Systems geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 tot 5 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Pro Music Systems binnen 2 tot 5 werkdagen dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
 
Aansprakelijkheid
1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2 De totale aansprakelijkheid van Pro Music Systems jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
3 Aansprakelijkheid van Pro Music Systems jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Pro Music Systems jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Pro Music Systems.
5 De aansprakelijkheid van Pro Music Systems jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Pro Music Systems onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Pro Music Systems ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pro Music Systems in staat is adequaat te reageren.
6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Pro Music Systems meldt.
7 In geval van overmacht is Pro Music Systems niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
 
Eigendomsvoorbehoud
1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Pro Music Systems
 
Persoonsgegevens
1 Pro Music Systems verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.
 
Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Pro Music Systems gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
5 Openingstijden tijdens kantooruren maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00
6 Heeft u een kassasysteem gekocht incl minimaal 1 module van de cloud software kunt u voor informatie en gebruikersvragen ons bereiken tijdens kantooruren maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00. Ook hebben wij voor u een gratis online leeromgeving gecreëerd die u kunt vinden op www.clientcollege.eu hier vind u allerlei informatie en trainingen over uw kassasysteem. Via uw backoffice kunt u direct inloggen in het college. Voor storingen kunt u 24/7 bellen met 085 4835260 u kunt er voor kiezen om zo snel mogelijk geholpen te worden of een bericht in te spreken zodat wij u de eerst volgende werkdag terugbellen. Let op heeft u geen onderhoudscontract worden er extra kosten berekend op regiebasis. Probeer altijd eerst uw systeem opnieuw op te starten hierdoor kunt u meestal gewoon verder werken. Meldt echter wel altijd uw storing wij streven naar perfectie en vinden uw feedback zeer belangrijk.
7 Heeft u uw kassasysteem gekocht zonder minimaal 1 module van de cloudsoftware kunt u tijdens kantooruren voor informatie over uw systeem en storingen bellen met Carian BV te bereiken onder telefoonummer 0162-516259 zij helpen u graag verder.
Optioneel 24/7 support.
Optie 1 huur kassasysteem via Hosted Xl Kosten per maand € 22,- met 1 kassa, € 17,50 voor 2, € 15,- met 3, € 12,50 bij 4 en € 11,20 met 5 kassa’s. Let op dit is alleen de losse service dit is excl het apparaat, kijk op de website www.promusicsystems.nl voor exacte prijzen bij een huur kassa. Optie 2 koopsysteem. Per klant/locatie: € 38.50 / maand => voor 1e kassa t.b.v. 24/7 remote support. € 12,75 / maand => voor elke extra kassa t.b.v. 24/7 remote support. (bij af te sluiten service dienen alle kassa’s op klantlocatie meegerekend worden). Optie 3 geen support contract. Voor storingen kunt u 24/7 bellen met 085 4835260 u kunt er voor kiezen om zo snel mogelijk geholpen te worden (facturatie op basis gemaakte uren / kosten worden achteraf in rekening gebracht of u kunt een bericht in te spreken (gratis) zodat wij u proberen de eerst volgende werkdag terug te bellen. Probeer altijd eerst uw systeem opnieuw op te starten hierdoor kunt u meestal gewoon verder werken. Meldt echter wel altijd uw storing wij streven naar perfectie en vinden uw feedback zeer belangrijk. Heeft u interesse in een los 24/7 service contract kunt u contact opnemen via ons contactformulier of tijdens kantooruren bellen met 085 4835260 afdeling verkoop kassasystemen.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Pro Music Systems
Steenbergen NB
085 4835260
info@promusicsystems.nl
Bank: NL19RABO0158474627
Btw: NL147459692B01
Kvk: 51308061

Bezoekadres

Dam Busterstraat 14
4651 SJ Steenbergen NB
085 4835260
Als u van tevoren even contact opneemt zetten we de koffie of thee voor u klaar

Contactgegevens

info@totaaloplossingen.eu
www.totaaloplossingen.eu
Bank: NL19RABO0158474627
Btw: NL147459692B01
Kvk: 51308061

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Alle bedragen zijn  exclusief  BTW   

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Beste zakelijke klant,

Welkom bij totaaloplossingen uw totaal leverancier in muziek | kassa | marketing.
Wij leveren uitsluitend aan zakelijke relatie's.

Wij geven u graag advies over onze dienstverlening en producten, in onze website vind u alle producten en diensten die wij aanbieden. Ook is maatwerk mogelijk en denken wij graag met u mee. Staat uw product of vraag er niet bij, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Een demonstratie op locatie of online is geheel gratis.

Met vriendelijke groet,

Totaaloplossingen